Bro kyrka

De äldsta delarna av den nuvarande kyrkan; tornet, stora delar av fasadstenarna i långhuset och inclusoriets södra fasader, härrör från en romansk kyrka från 1100-talet.  I långhusets sydfasad finns flera reliefer från den romanska kyrkans takfotsfris. År 1236 byggdes ett nytt kor med sakristia. Omkring år 1300 revs långhuset, och ett nytt byggdes. Vid samma tid byggdes på det gamla tornets sydsida ett inclusorium med hagioskop. I kyrkan finns bildstenar från 400-talet inmurade både i kyrkans och inclusoriets väggar. Kyrkan var under medeltiden en vallfartskyrka; troligen inte enbart på grund av att det i kyrkan fanns en flisa av Kristi kors, utan för att platsen haft religiös betydelse redan under förkristen tid. I närheten av kyrkan finns både en offerkälla, bildstenar och förhistoriska gravrösen. Interiört finns triumfkrucifix och dopfunt från 1100-talet.