Akebäck kyrka

Långhus och absidkor uppfördes under senare delen av 1100-talet, och tornet vid mitten av 1200-talet. Sakristian tillkom vid en restaurering 1931-32.

I samband med restaurering och bygge av sakristia påträffades en tre meter högbildsten inmurad i långhusets norra yttervägg, som nu står uppställd norr om kyrkan.

I korportalen finns en inmurad relief av en liggande man med hammare; enligt sentida tradition ett minne av en byggnadsarbetare som föll ner och slog ihjäl sig i samband med kyrkbygget, men troligare ett porträtt av en stenhuggarmästare som murats in felvänt.